Ikonografie Moravy a českého Slezska

Software

Ikonografie Moravy a českého Slezska

Olomouc - dolní náměstí rok 1840 Je tematicky zaměřena na oblast ikonografie Moravy a českého Slezska. Soubor vložených dat eviduje ikonografické materiály (místopisná grafika, kresba, malba, staré fotografie a pohlednice), získané excerpcí jak archivních a muzejních sbírek, tak již vydaných katalogů, zejména však periodického tisku z období především z 19. a 20. století až do současnosti.

Struktura položek datových souborů ikonografie Moravy a Slezska je následující:

Značnou informační hodnotu má položka reprodukce, neboť uložení originálů není dnes v mnoha případech už známo a ty často již neexistují. Databáze zahrnuje přes 3000 informačních vět a 450 lokalit.

Hostýn - kostel rok 1860 K dispozici je i vizuální databáze, prezentující především veduty a dobové staré místopisné fotografie a pohlednice moravských a slezských lokalit – cca 1000 skenů. Tato specializovaná videodatabáze zahrnuje skeny a videozáběry (videoklipy) především z oblasti Litovelska a mikroregionu Litovelska – cca 3000 dokumentů (místopisná grafika, kresba, staré fotografie a pohlednice včetně současné dokumentace). Specializovaná videodatabáze s názvem Ideální veduty se soustřeďuje na evidenci firemních listů z Moravy a Slezska s vyobrazeními průmyslových a obchodních objektů. V současné době je k dispozici cca 1000 skenů firemních hlaviček s detailním vyobrazením těchto objektů, zejména továren na Moravě a v českém Slezsku.

Bibliografie Moravy a českého Slezska

a/ Lokality Moravy:

Jde o rozsáhlý program, akcentující zejména historii, architekturu, urbanismus a světské i církevní památky, poskytující podrobné bibliografické informace o vývoji jednotlivých moravských a slezských lokalit cca v dvousetleté retrospektivě. Zahrnuje jak knižní, tak časopiseckou produkci – včetně analytických rozpisů ze sborníků, monografií a zpracovaných diplomových a rigorózních prací, stavebně historických průzkumů památek, zaměřených na oblast historie obcí (měst a vesnic) z regionu Moravy a českého Slezska, excerpci z archivních inventářů, bibliografií aj. Bibliografické záznamy jsou v databázi evidovány jak z hlediska excerpce současné literatury, tak v retrospektivě – převážně od druhé poloviny 19. století.

Struktura jednotlivých polí (položek) – vzniklá aplikací dvou norem – ČSN 010196 a ČSN 010197 umožňující v jedné informační větě zápis jak knižní, tak časopisecký – je následující:

Lednice zámek - rok 1858 Program obsahující k 31. 3. 2007 přes 30 000 informačních vět zahrnuje cca 2000 lokalit (měst i vesnic) a regionů v oblasti Moravy a českého Slezska – např. Brněnsko, Jihlavsko, Olomoucko, Prostějovsko, Přerovsko, Šumpersko, Znojemsko aj. – včetně názvů nově vzniklých mikroregionů aj. Tezaurus (rejstřík hesel) obsahuje v současné době přes 300 abecedně řazených předmětových hesel s vylučovacími odkazy a odkazy na přidružovací hesla v poli Poznámka, která dále zahrnuje poznámky o citované literatuře, odkazy na recenze o díle v periodickém tisku, signatury v knihovnách, muzeích, archivech aj.

Nejvíce záznamů (přes 6000) zahrnuje heslo historie. Z dalších hesel jsou to např. architektura (700 záznamů), domy (1000 záznamů), kláštery (600 záznamů), kostely (2000 záznamů), památky (900 záznamů), zámky (1100 záznamů) atd.

b/ Základní Literatura

Základní Literatura navazuje na program Lokality Moravy zahrnující přes 250 hesel a 5600 bibliogra­fických záznamů. Jde o bibliografii literatury o vývoji Moravy a Slezska, a to v retrospektivě od 19. století do současnosti.

Mírov - rok 1872 Software je zpracován na bázi programového prostředí Access, v němž lze snadno zadávat dotazy. Je budován jako otevřený soubor dat s možností průběžného doplňování. Vyhledávání bibliografických informací např. formou křížového dotazu (příklad: kostel v hledané lokalitě) nepřekročí dobu tří sekund. Tato systematicky budovaná a průběžně aktualizovaná bibliografická databáze je pro zájemce rychlou a vítanou pomůckou, zejména v oblasti památkové péče v rámci zpracování stavebně historických průzkumů, při zpracovávání znaleckých posudků nemovitostí z regionu Moravy a Slezska – jde zejména o nemovité kulturní památky, ale i památkově hodnotné stavby a objekty, které jsou zde rovněž evidovány, dále při přípravě a zpracování dokumentárních filmů, studií i monografií z historie, zejména stavební historie měst a vesnic Moravy a Slezska aj. Badatelům je tak podstatnou měrou usnadněna badatelská práce v heuristické fázi studia již vydané literatury k zadanému tématu.

Na základní literaturu navazují specializované databázové soubory:

Dále rovněž specializované soubory

Jde rovněž o soubory orientované na oblast Moravy a Slezska.

Autor tohoto software, vybudovaného na základě soustavné – cca dvacetileté excerpční činnosti v našich i zahraničních knihovnách muzeích a archivech – zpracoval a vydal řadu studií, především ikonografického charakteru – viz výběrový seznam studií a publikací.

Cena za rešerši – (tištěný výpis bibliografických záznamů dle požadovaných kritérií – např. Lokalita + vybrané heslo z tezauru) je smluvní – výpis jednoho záznamu do 15,– Kč, dle písemné dohody s objednatelem.

Sumarizace:
Počet: záznamy, lokality, hesla
1/ Ikonografie Moravy a Slezska 3 000 450 55
2/ Bibliografie – Lokality Moravy 30 600 2 000 330
3/ Základní literatura Moravy + Slezska 5 700 1 250
5/ Bibliografie oborové literatury M+S 200
4/ Mapy lokalit Moravy a Slezska 1 000
5/ Pohlednice lokalit Moravy a Slezska 500
6/ Veduty lokalit Moravy a Slezska 700
7/ Videodatabáze – veduty (skeny) 1000
8/ Videodatabáze – Litovelsko (skeny) 3 000
9/ Videodatabáze-ideální veduty (skeny) 1 100
10/ Videodatabáze Litovelské Pomoraví 1 000
celkem: 47 800 záznamů + 6100 skenů a videozáznamů

Uvedená sumarizace bibliografických záznamů a videosnímků vyjadřuje jejich současný aktuální stav ke dni 31. 3. 2007. Databáze budované v retrospektivě od 19. století do současnosti a videodatabáze (snímky, videozáznamy lokalit) jsou tak průběžně dále doplňovány a editovány na základě systematické rešeršní práce, fotodokumentace a videodokumentace.

Nový Jičín - plán - rok 1817 Časová náročnost představuje v průměru cca 50 minut při excerpci jednoho čísla periodika či monografie. Zahrnuje studium materiálů a excerpční práci včetně vložení do programu počítače. Průběžné systematické bádání a studium materiálů k excerpci v našich a zahraničních knihovnách, archivech, muzeích aj. představuje ovšem často – kromě excerpce z webových stránek publikační činnosti osob a institucí zveřejněných na internetu – obtížně vyčíslitelnou ekonomickou i časovou náročnost.

Kontaktujte majitele pro další informace »